پاراوان بیمارستانی تقریباً در تمامی کلینیک ها و مراکز درمانی

مشاهده

این نوع از پاراوان ها که به پاراوان های مسجدی

مشاهده