دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
حسن زاده ۹۱۲۰۲۸۹۵۷۰ ۰۰۹۸
۲۲۸۹۱۴۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۲۲۸۹۱۳۱۷ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۶۲۷۶۷۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۰۲۸۹۵۷۰ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان شریعتی،بالاتر از مترو شریعتی،کوچه احمدیه یکم

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان شریعتی،بالاتر از مترو شریعتی،کوچه احمدیه یکم

  • :
  • حسن زاده ۹۱۲۰۲۸۹۵۷۰ ۰۰۹۸
  • :
  • ۲۲۸۹۱۴۰۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۲۲۸۹۱۳۱۷ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۵۶۲۷۶۷۱۲ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • :

 آقای حسن زاده
 مدیریت
 ۰۰۹۸ حسن زاده ۹۱۲۰۲۸۹۵۷۰
 
 
 
 
 
 
 

آدرس